Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

De som arbetar i vissa yrken inom vården måste ha legitimation. Att ett yrke är reglerat innebär att man kan ha ensamrätt till ett yrke, eller att yrkestiteln eller specialistbeteckningen är skyddad. 

De som är utbildade till något av de reglerade yrkena kan ansöka om legitimation för att arbeta i vården.

Personer som utövar reglerade yrken

  • har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter 

  • har ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården 

  • kan vända sig direkt till allmänheten, till exempel i egenskap av fria yrkesutövare 

  • kan få sin legitimation indragen om de missköter sig allvarligt. 

I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning. Det är straffbart att arbeta i ett yrke som man inte har legitimation för.

Skyddad yrkestitel innebär att titeln bara får användas av den som har legitimation. Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.

Den som har legitimation är till exempel skyldig att

  • utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

  • föra patientjournal 

  • rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Källa: Socialstyrelsen